BLOGTALASAN NG KATWIRAN


Paalam, Cory...Paalam, 'Democracy'

Sa muling pagkagising ng kamalayang makabayan sanhi ng pagpanaw ng dating Pangulong Corazon ‘Cory’ Aquino, ningas-kugon ba lamang ito – o patuloy na mag-aalab sa puso at diwa ng sambayanang Pilipino?royalblogger says:
NINGAS-KUGON TALAGA!

‘Ningas-kugon’ sa tingin ko’y akmang-akma’t naaangkop
Sa ugali nating Pinoy na mababaw ang pag-irog
Sa diwa ng kabansaan at mabilis makalimot
Sa panatang binibigkas mula pa sa pagkamusmos
Ilang ulit bang babangon ang bayani’t malulugmok
Bago tayo magkapusong bandila ay ibantayog?

Jose Rizal, Bonifacio, Jacinto at Lopez Jaena
Mabini at Aguinaldo, Burgos, Gomez, at Zamora
At iba pang kapwa nila bayani ng bayang sinta
Buhay nila’y inialay sa ngalan ng demokrasya
Mga tao’y nagsiaklas at nang maging malaya na
Sa kuko ng mga dayo ay balik sa kanya-kanya.

Kanya-kanya, nalimutan ang magandang simulain
Ningas-kugon! Sa umpisa palagi lang magagaling
Pag lumaon, sila-sila, kayu-kayo, amin-amin
At ang bansang lumaya na’y sikil pa rin at alipin
Hindi na nga ng banyaga kundi kapwang ganid, sakim
Mga bwitreng nagpasasa nang maluklok sa tungkulin.

Ningas-kugon! Nang si Ninoy ay barilin, buong bansa
Kalooban ay nagpuyos kasabay ng pagluluksa
Ningas-kugon! Nang si Erap pagbintangang nagkasala
Ay nagsipagmartsang muli sa Edsa ang taong madla
Ningas-kugon! Ngayon naman, ang lahat ay lumuluha
Pumanaw si Tita Cory na pag-asa ng paglaya!

Pagkatapos na malibing si Cory ay ano ngayon?
Kasama bang malilibing ang prinsipyong pinagtanggol?
Ang simbuyo ng damdaming malaon nang kinukuyom
Sa kalye ay naisigaw sa paghatid hanggang pantyon
Magpatuloy kaya itong nag-aalab hanggang yaong
Mga ‘corrupt’ sa gobyerno’y mangalipol? Ningas-kugon!

cadena_de_amor says:
LAGING MAY UMAGA

Kung meron mang kasabihang Pilipino’y ningas-kugon,
Linsil itong sabi-sabing hindi ako kasang-ayon;
Lahi tayong may prinsipyong masabuyan man ng alon,
Nakahandang sumagasa sa marahas na daluyong;
Kapag tayo’y binusabos — nagpupuyos ang hinahon,
Sugatan mang nakalugmok ay magiting na babangon.

At sa ating pagtatanggol na may sigla’t bagong lakas,
Limbas tayo kung pumuksa sa kaaway na marahas;
Diktador man ang mag-utos ay di tayo naduduwag
Na mag-alsa’t makibakang sa tirano’y sumalungat;
Hindi ito ningas-kugon kundi laging may lagablab
At apoy na manunupok kung magsamang mag-aaklas!

Kumalat ang munting apoy nang si Ninoy ay mamatay,
Lumaganap ang himagsik ng nasaktang mamamayan;
Ningas itong nagpatuloy at di apoy na nasubhan,
Nang si Ferdi at Imelda’y isuka ng Malakanyang;
Di kasi nga, ang pithaya nitong masa’y nagtagumpay,
Tita Cory: presidenteng may ningas ng pagmamahal.

Sa maapoy na pag-ibig nagsumikap si Corazon
Na buuin ang nawasak na dibdib ng ating nasyon;
Nguni’t noon ay may hudas at pilatong sangkabuntong
Nagkanulo’t naging sagwil sa marangal niyang misyon;
Gayunpama’y di naampat ang pagsulong na maapoy
Na itayo ang nabuwal na gobyerno ng kurapsyon.

Sa lumipas na dantao’y nagningas-kugon ba tayo —
Nang si Ninoy ay masawi at si Cory magpangulo?
Kung meron mang mga kurap na opisyal ng gobyerno,
Ay di ito katuwirang lahat tayo’y ningas-bao;
Ang puntod ni Tita Cory ay maalab na prinsipyo:
Daratal din ang umaga sa lipunang-Pilipino!

kampupot says:
HINDI NINGAS-KUGON

Pagpanaw ni Cory ay masusing bugtong
Na ibinabadha ng komento’t tanong:
Ito ba’y simula o idinurugtong
Sa pinagpagurang marangal na misyon?

Mula nang masawi si Ninoy Aquino
Sa kamay ng imbi’t diktador na tuso;
Naantig ang baya’t madlang Pilipino’y
Nag-iwi ng suklam sa lisyang gobyerno.

Ang ngitngit ng baya’y sumabog sa Edsa
At di napigilan ang pakikibaka;
Kapayapaan man ang tangang sandata
Ay nagrebolusyon sa simpang panata.

Nang sumimpatiya itong buong bayan
Sa angkang Aquinong winalang-pitagan;
Ang balo ni Ninoy ay “Inang” hinirang,
“Tita Cory”—naging Pangulong kay inam!

Ang ningas ng kanyang ilaw ng pag-ibig
Ay tinaglay niya magpahanggang langit;
Gunita ng kanyang pita’t pananalig
Ay mananatiling dakila’t malinis.

Salamat sa iyo, sintang Tita Cory,
Sa halimbawa mo at gawang mabuti;
Paninindigan mo ay mananatili
Sa puso ng iyong bayang kinakasi.

Di ka balatkayo, di ka ningas-kugon,
Sa iyong pahayag na inihimaton;
Inalipusta man ang banal mong layon,
Sa pagkadakila ikaw’y nagpatuloy.

Kami naman ngayong mga mamamayan
Ay namamanatang bakas mo’y susundan;
Hindi ningas-kugon kaming susumbatan,
Tulad sa maraming pulitikong hunghang!

cadena_de_amor says:
SA NINGAS NI CORY

Salamat, Kampupot, sa iyong pagkatig
Sa tinindigan kong makataong panig;
Ningas ng puso mo’y abot hanggang langit,
At di ningas-kugon ang iyong pag-ibig.

Mayuming Kampupot, ikaw’y optimista,
Ang tinatanaw mo’y ningning ng pag-asa;
Ayaw mong panigan yaong pesimista
Na ang kaurali’y ampaw na umaga.

Hindi ningas-kugon itong ating lahi,
Kasipagan nati’t katataga’y tangi;
Ang katuwiran mo’y mataas ang uri,
May katarungan kang hindi mababali.

Nakahihiya mang sabihin sa tao
Ang ipinahayag ng ating katoto;
Nang si Royal Blogger ay madesperado,
Ningas-kugon lang daw tayong Pilipino.

Sa puntod ni Cory, ito ay pagdusta
At pagyurak na rin sa kanyang gunita;
Ang libing ng dating pangulo ng bansa,
Ay di ningas-kugon sa puso ng madla.

Apoy ng pag-ibig ay di namamatay,
Sapagka’t biyayang mula sa Maykapal;
Bagong demokrasyang nasa ating kamay,
Kay Cory at Ninoy — ningas ng parangal!

Royal Blogger, pa’nong naging ningas-kugon
Ang napugtong buhay sa mabuting layon?
Maging si Kampupot ay di kasang-ayon
Sa lugmok mong diwang hindi makabangon!

Cadena de Amor akong tanikala
Ng puso’t pagsuyong hindi mawawala;
Kami ni Kampupot ay nakatingala
Sa ningas ni Cory na mapaghimala.

tagapamagitan says:
PATALASTAS MUNA

Kay Kampupot, kay Cadena de Amor at mambabasa
Ako muna ay sisingit, may hatid na paalala,
Na kabilang sa nabanggit sa anunsyong PAANYAYA
Gawin sanang labing-anim na pantig ang bawat linya.

royalblogger says:
NEVER AGAIN (NA NAMAN!)

Matapos na ipahayag ang tugon sa katanungan
Balak sana’y isantabi ang panulat nang tuluyan
Sa pag-asang malinaw na ang hayag na katuwiran
Na tunay na nagaganap ang matibay na sandigan
Akin ngayong napagtantong hindi ningas-kugon lamang
Ang iba sa ating kapwang pundido ang kaalaman.

Si Cadena de Amor ba’y matapat sa sinasabi?
Naghahanap ba ng away? O mahinang umintindi?
Siya ba ay bulag lamang sa totoong nangyayari?
O kagaya ni Kampupot, optimistang walang silbi?
Kung ugaling ningas-kugon ay tigasang itatanggi,
Pakisagot: Bakit hanggang ngayo’y walang nangyayari?

Bakit walang nangyayari sa usaping binulatlat
Sa Senado, sa hukuman at sa midyang nag-uulat
Hinggil sa kaydaming kasong pagnanakaw, pangungurap
Pagpaslang, paglapastangan sa dangal ng bayang liyag?
Hello Garci controversy, ZTE Deal, tangkang CON-ASS,
Fertilizer scam at unsolved murders ng mamamahayag?

Ito’y pawang nandidilat at ilan lang halimbawa
Kung paanong taumbayang natutulog sa mantika
Sa twi-twina’y nagigising, nagngangalit, nagwawala,
Sinisisi’y Malakanyang, Kongreso ay kinukutya
Nguni’t paris ng video ni Doktor Khong salaula
Interes ng Pilipinong ningas-kugo’y lahong bigla.

Ganyang-ganyan, o Kampupot at Kadenang amor proprio,
Ang nangyari nang barilin si Ninoy sa kanyang ulo
Indignasyon ng balana’y narinig sa buong mundo
At sa Edsa ay bumaha ang galit ng Pilipino
“Never Again!” ang panatang binitiwang masimbuyo,
Ang kamao’y nakataas, nagdamit pang kulay yelo.

“Never Again!” Naman! Naman! Si Arroyo naman ngayon
Umaastang diktador din, ang puntirya’y konstitusyon,
Marami ang tumututol, kabilang si Cory roon,
Na kung kelan pumanaw na’y saka muling nagbabangon
Ang Pinoy na sumusumpang (again?) laban itutuloy
Ang Pinoy na aminin ma’t hindi’y sadyang ningas-kugon!

cadena_de_amor says:
BUONG BAYA’Y NAG-IILAW

Naghahanap si Roy Blogger ay kita ang hinahanap,
Bulag siyang nag-aakay sa kapuwa nabubulag;
Ano raw bang nangyayari: bakit siya’y di magmulat
Ng paninging may kulaba na sagabal sa liwanag?
Ang masamang panaginip at ang multong alimpungat
Ay lisanin na sa kama…mga mata ay idilat.

Kung talagang siya’y royal at may angking panghalina,
Bakit hindi maramdaman ang nabawing demokrasya?
Ang hirap ng buong baya’y di ba niya nakikita —
Dugo’t buhay ang puhunan ng lipunang nakibaka?
Nang si Ninoy ay patayin, di ba binhi’t naging bunga:
Napalayas ang diktador at ang ginang na buwaya?

Nalason si Royal Blogger ng isipang negatibo
At ang budhi’y iniinis ng madilim na impyerno;
Ang katagang “Never Again!” kumurta sa kanyang ulo
Na ang mga kababayan at kalahi’y sakripisyo;
Salaulang kaisipan sa kurapsyon ng demonyo
Ay hagupit sa kawawang sambayanang Pilipino.

Sa kongreso’t sa senado’y ang usaping dinalumat
At ang midyang may tungkulin sa matinong pag-uulat;
Mga kasong pagnanakaw, Hello Garci, saka CON-ASS,
Fertilizer na tiwali’t dyurnalistang walang bukas;
Kung di pa man maresolba, Royal Blogger ay di dapat
Na mawalan ng pag-asa’t mamatayan na ng ningas.

Kasalanan ng pangulo at iba pang kaalyados,
Sa mayoryang mamamaya’y hindi dapat ihambalos;
Inihalal natin sila nguni’t sila ay busabos
Ng salapi’t politikang naglipana sa bulaos;
Gayon pa man, itong baya’y hinding-hindi napapagod,
Patuloy ang pagniningas: laba’y di pa natatapos.

Sa puntod ni Tita Cory at malungkot na pagpanaw,
Ang usapang ningas-kugon dito’y aking nililinaw;
Ningas ay di maglalaho sa damdaming makabayang
Nakatanaw sa pag-asa ng lupaing tinubuan;
Kasama ko si Kampupot sa pagharap sa Silangang
Buong baya’y nagniningas at lalaging nag-iilaw!

kampupot says:
HINDI “GOODBYE DEMOCRACY!”

Ang panulat ni Roy Blogger hindi dapat na isalong,
Di magandang sa usaping mahalaga’y urong-sulong;
Ang silakbo ng damdaming diwa niyang inaalon
Ay mabuting pakawala’t nang masapit ang hinahon;
Kung tapat sa sinasabi, argumento ay ibangon,
Nang di siya maturingang manunulang ningas-kugon.

Ako raw ay walang silbing Kampupot na optimista,
Gayong aking nilalayong siya’y bigyan ng pag-asa;
Wikang pawang panunumbat, paninising walang kwenta
Ay baliw na diyalogo ng bandidong pesimista;
Sino nga bang ningas-kugon kung ang bansa’y nagdurusa,
Namumuno ba o bayang ang baluti’y makibaka?

Pagyao ni Tita Cory, ang marubdob na damdaming
Makabayang-makabaya’y naramdamang lahat natin;
Bawa’t isa’y namanata ng marangal na hangaring
Mga bakas ni Corazon ay masuyong talimahin;
Hindi “Goodbye democracy” ang panghuling tagubilin,
Kundi “Itong demokrasya’y patatagi’t pagyamanin!”

Hindi ito ningas-kugon na katulad ng paratang
Ng tiwaling Royal Blogger na rebelde ang isipan;
Ang atake sa gobyerno ng pinunong tampalasan
Ay di dapat iatake sa naaping taumbayan;
Sila’y mga ningas-kugong opisyales na marawal,
Mamamayan ay may pusong umaapoy gabi’t araw.

Bunying Cadena de Amor pahatid ko’y pasalamat,
Pagka’t abot ng isip mo ang malalim na pahayag;
Nagkataong tayo kapwa’y may biyaya ng liwanag
Na tumanglaw sa maraming ningas-kugong nabubulag;
Kahi’t ako’y Kampupot lang na dungo pa kung mangusap,
Alagad ni Tita Cory at ng pusong nagniningas.

royalblogger says:
BIGLANG INIT, BIGLANG LAMIG!

Sa dalawang nagtutulong maigupo at matibag
Ang panig ni Royal Blogger, labis akong nahahabag
Sila itong mata’y pikit sa tunay na nagaganap
Nabubuhay sa pantasya’t nangangarap kahit dilat
Pesimistang binansaga’y realistang nakamulat
Testimonyang di matanggap, mapait na realidad!

Kay Cory ay wala akong masasabing di maganda
Buhay niya’y inialay sa ngalan ng demokrasya
Habambuhay tatanawing gintong lantay na pamana
Ang ningas ng kanyang pusong lalagi sa alaala
Nguni’t itong paksa nami’y di patungkol sa kaniya
Kundi sa ‘ting Pilipinong naiwan sa pagpanaw nya.

Pilipinong nagsimulang sa Asya ay nangunguna
Nguni’t ngayon kulelat na’t naghihirap pa ang masa
Pilipinong nauna ring sa dayuhan ay nag-alsa
Upang kamti’y kalayaan, Pinoy ngayon ang dayo na
Sa Singapore, Brunei, Hongkong, Saudi, Europe, Amerika
Binebenta ng gobyerno, alipin na’y alila pa.

Sabihin nang negatibo ang ganitong sinasabi
Hindi pa rin magbabago ang kanitang reality
Busabos ang ating bansa at iyan nga ay di kasi
Di kasi nga’y ningas-kugon ang sa ati’y mas marami
Biglang siklab ng damdamin nang mabyuda na si Cory
Biglang lamig, bigla muling liyab nang sya’y mag-R.I.P.

cadena_de_amor says:
SUKDANG DIBDIB AY MAGIBA

Di ko ibig makasakit at gagahin nang tandisan
Ang sinumang makatalo sa magandang BlogTalasan;
Nagkataon lamang ngayong ang tindig kong pinanigan
Ay panig din ni Kampupot sa maningas na larangan;
Si Roy Blogger ay di namin sinasadyang matapakan,
At hindi rin kinukusang puso niya’y masugatan.

Gayon pa ma’y nabigkas ko ang masuyong pasalamat,
Pagka’t alam pala niya ang diwa ng realidad;
Batid niya ang hangad ko, minimithi’t sinisikap
Na ang ating kabansaa’y ipagbunying buong-ingat;
Ang taktak na “ningas-kugon” ay balaraw na pantarak
Sa dibdib ng Inang Bayang buhay natin at pangarap.

Magkatambal na salitang “ningas-kugon” ay masama,
Lalo’t ito’y ilalangkap sa dangal ng ating bansa;
Ang paratang, kung totoo — Oo, tayo’y nakahanda
Na tanggapin, masakit man, sukdang dibdib ay magiba;
Nguni’t ito’y hindi tunay — hampas itong lisyang-lisya
Sa damdaming-makabayang taglay natin sapul-mula.

Ang salitang “ningas-kugon” unawain nang mataman:
Biglang-ningas, pagkatapos — tuluyan nang namamatay…
Sabihin ma’t di sabihin, Pilipino’y hindi ganyan,
Lahi tayo ni Dumangsil, Bonifacio, Recto’t Rizal;
Kung ang ningas ma’y manghina sa dahas ng salanggapang
Ay pamuling nagliliyab…sumasabog tayong bulkan!

Kataga ko’y kumakaway bago ako tumahimik
Sa pag-asang nakatulong sa madla ang abang panig;
Akong Cadena de Amor, tanikala ng pag-ibig,
Sa paksa ng BlogTalasan ay nagpitik ng panitik;
Royal Blogger, pahabol ko’t tagubiling isusulit,
Pinoy ay di ningas-kugon — dumilat man o pumikit.

renz says:
ANG TOTOONG NINGAS-KUGON

Ningas-kugon nga po kaya atin itong matatawag
Kung ang madla’y laging handa sa lansangan ay maghayag
Ng damdaming simbuyo ng pagmamahal at pagliyag
Sa bayan na minamahal kaunlara’y laging hangad?

Matatawag din nga kaya na ito ay ningas-kugon
Kung si Juan ay lumabas sa lansanga’y nakiayon
Makiisa ay sinikap dala ng pagkakataon
Kahit na nga kawalan pa ng kita nya sa maghapon?

Hindi nyo ba napapansin katoto ko’t mga igan
Kapag tao’y nagtipon na at lumabas sa lansangan
Narito na’t dumarating pulitikong kansasabay
Malaunan ay sila na itong bida sa umpukan?

Sa dami ng mga rally kung tawagin People Power
Makikitang mga Pinoy may maalab na damdamin
Nariyan lang upang lagi demokrasya ay sagipin
Sa sinumang salaula na magnais na tanggalin.

Ang totoo nga po lamang at kung bakit namamatay
Ang lagablab nitong apoy lagi sanang pinipundar
Mga taong nasa pwesto meron sanang kakayanan
Sila itong ningas-kugon kanya-kanya sa pagsagwan.

© 2015 Rafael Pulmano  |  Template design by Andreas Viklund