BLOGTALASAN NG KATWIRAN

Tuloy po kayo sa ating munting BlogTalasan. Sa pagtalakay sa mga napapanahong isyu sa pamamagitan ng isang pagtatalo sa anyong patula ay dito nasusubok ang talas ng pag-iisip at galing sa pangangatwiran ng mga nakikisangkot sa usapan.
 
Dating isang blog na sinimulan noong taong 2008, ito ngayon ay isang website na pinangangasiwaan pa rin ng orihinal nitong Tagapamagitan. At gaya ng sa una, ang tanghalan ng BlogTalasan sa internet ay bukas sa mga mahilig humabi ng tula, at may kakayahan sa pakikipag-balagtasan.

Sa mga nagnanais sumali, magparehistro lamang sa pamamagitan ng pag-email sa site na ito. Kapag naaprubahan ang inyong rehistrasyon, makatatanggap kayo ng paanyaya at abiso sa tuwing may bagong paksang pagtatalunan. Ang inyong mga katwiran o sagot sa katwiran ng ibang ka-BlogTalasan ay ipararating din sa Tagapamagitan sa pamamagitan ng email.

Kaya halina at sali na po kayo!
Paanyaya – Sali na po kayo!


BlogTalasan ng Katwiran, narito na’t naghahamon

Sa sinumang naambunan ni Balagtas ng bendisyon
Isulit ang nalalaman, suriin ang bawat tanong
Sumalungat, makilaban, makiisa, sumang-ayon.

Magkahawig ng konsepto sa Blogtasan na nauna,
Na ngayon ay BlogTalasan ng Katwiran ang tawag na
Kahit sino, kahit ilan ay pwede nang makibaka
At ang dami ng stanza ay di na rin ididikta.

Gayupaman, para dito’y makasali, makasalo
Kailangan ay mag-email, dapat munang parehistro
Saka dapat, labing-anim ang pantig sa bawat berso
At may tugmang naaangkop ang katagang nasa dulo.

Ang paggamit ng malayang taludturan ay iwasan
Maging tapat sa minanang porma’t anyong tradisyunal
Bihisan ng akmang tunog at sukat ang kaisipan
Likhang tula, may indayog, himig, timyas at kariktan.

Sa paghabi ng katwiran, ituon ang bawat sagot
Sa tanong na tinutugon at sa isyung pinupukpok
Iwasan ang personalan, kung mag-init man ang tuktok,
Manatiling maginoo, magalang at di mapusok.

Tayong lahat kanya-kanya ng sariling paniwala
Ngunit ito’y hindi hadlang sa magandang ninanasa
Layunin ng BlogTalasan ay matuto tayo kapwa
Pulutin ang mabubuti, iwaksi ang masasama.

Kaya tuloy, tuloy kayo - kababayang minamahal
Na makatang mambabasa, panauhin, naligaw lang
Mag-register, pumili ng paksa’t i-send ang katwiran
Ibahagi sa daigdig ang talas ng kaisipan!

© 2015 Rafael Pulmano  |  Template design by Andreas Viklund